Si a si a ses control.. ses cih aa sii .. Adana dan Seseseselamlarlarlarlar ....