BULGARLAR


"Bir kısım Hunlar' lar Dinyeper-Volga arasında yaşayan Ogur Türkleri' nin karışmasından Bulgar kavmi doğmuştur."

"Bulgar" kelimesi Türkçe "Bulgamak" (=birbirine karışmak) fiilinden gelir. Bir kısım Hunlar' la Dinyeper-Volga arasında yaşayan Ogur Türkleri' nin karışmasından Bulgar kavmi doğmuştur.

İlk Bulgar Devleti, Göktürk İmparatorluğu' nun 630' da dağılması üzerine kuruldu. İlk Bulgar hükümdarı, Asya Hun Tanhularının sülalesinden gelen Kurt Han idi. fakat Kurt Han' ın devleti, kendisinin 665' te ölümünden sonra Hazarlar' ın baskısıyla dağıldı. Bu ilk Bulgar Devleti, Kafkasya' nın kuzeyinde idi. Kurt Han' ın küçük oğlu bir kısım Bulgarlar' la birlikte Balkanlar' a geçti ve orada bir Bulgar Devleti kurdu (679). şimdiki Bulgaristan toprklarında kurulan bu devletin toprakları üzerinde İslav kitleleri yaşıyordu.

Bulgar kralları Bizans' la bazan dost, bazan düşman yaşadılar. Bizans bunlardan Arap kuşatmasın karşı yardım görmüş ve kendilerine birtakım ticari kolaylıklar sağlamışlardı. Fakat Bulgaristan' ın Macaristan istikametinde genişlemeye başlaması üzerine Bizans ürktü ve Bulgarlar' ı ortadan kaldımanın yollarını aramaya başladı. Bulgarlar Bizans ordularını ardı ardına yendiler ve 814' te İstanbul kapılarına dayanarak şehri kuşattılar. Ancak bu sırada Bulgar Kralı Kurum Han öldü. Yerine geçen oğlu Omurtag Han Bizans' la barış yaptı. Tuna Bulgar Hanlığı' nın en parlak devri, bu Omurtag zamanıdır.

Bulgarlar kendi toprakları içinde yaşayan İslavlar' ı devlet idaresine kattılar ve onlarla evlenmeye başladılar. Kalabalık İslav kitlelerş arasında Türkler yavaş yavaş erimeye başlamışlardı. Boris Han' ın 864' te Ortadoks Hıristiyanlığı kabul etmesinden sonra Bulgarlar iyice İslavlaştılar ve Türk karakterini tamamen kaybettiler. Bugünkü Bulgaristan bir İslav devletidir.

İtil boyunda kalan Bulgar kitlesi ticaret, çiftçilik ve hayvancılık yaparak büyük bir refaha kavuştu. İtil Bulgarları' nın hükümdarı Almış Han zamanında (Onuncu yüzyıl başı) İslam Dini kabul edildi. on üçüncü Yüzyıl' da Moğollar bunların ülkelerini talan ederek halkı kılıçtan geçirdiler. Ama Bulgarlar tekrar toparlandılar. Ardından Altınordu Hanı polat Timur ve en sonunda Timur gürgan, Bulgar ülkesini tahrip ettiler. İtil Bulgarları Kazan bölgesine giderek oraya yerleştiler.

KAYNAK: Tarihte Türkler-Prof.Dr.Erol Güngör
Sayfa:51,52